Město Liberec vstoupilo do roku 2020 se schváleným rozpočtem, který je téměř 2,5 miliardy Kč. Jaké služby město občanům za tyto prostředky poskytuje? Připomeňme si je ve stručném přehledu jednotlivých oblastí.

ROZVOJ

Připravujeme víceletý investiční plán města

 • V roce 2020 sestavíme společně s odborníky a veřejností víceletý investiční plán tak, aby občané měli informace o záměrech města. Investiční plán bude propojen s ekonomickou situací města, bude odrážet skutečné potřeby města a nebude zvýhodňovat jednu skupinu obyvatel před druhou.

Letos budeme rekordně opravovat a investovat

 • V roce 2020 máme do investic majetku města připraveno celkem 356 mil. Kč a 185 mil. Kč na velké opravy městského majetku což je jedna z nejvyšších částek v posledních letech.

SPRÁVA MĚSTA

Zvyšujeme výdaje na péči o zeleň, čistotu města a opravy a údržbu komunikací

 • Rozhodli jsme se zásadně změnit způsob financování a fungování údržby komunikací a péče o zeleň. Od května 2020 začne o komunikace a zeleň pečovat nově zřízená příspěvková organizace města a převedeme do ní veškerou techniku, majetek i 150 pracovníků současných Technických služeb. Zvýšíme výdaje na údržbu silnic, chodníků a zeleně oproti předchozím letům o více než 10 mil. Kč na 87 mil. Kč. Celkem máme pro TSML připraveno 152 mil. Kč a pro Komunitní práce Liberec, o.p.s 6 mil. Kč

O veřejné osvětlení se postaráme sami

 • Náklady na veřejné osvětlení v roce 2020 dosáhnout 82 mil. Kč. V příštím roce skončí smlouva s firmou ELTODO a provoz si bude město zajišťovat samo. Touto cestou bychom měli výrazně uspořit.

KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR

Kancelář architektury města Liberec

 • V minulém roce jsme uvnitř magistrátu vytvořili Kancelář architektury města, kde pracuje tým architektů a odborníků na oblasti veřejného prostoru. Pro rok 2020 jsme uvolnili 5 mil. Kč, za které budeme postupně připravovat architektonické soutěže, projektové dokumentace a další studie, abychom zlepšovali a zkrášlovali veřejný prostor v Liberci. Dalších 5 mil. Kč uvolníme na menší projekty, které nám navrhnou sami občané. Oproti předchozím letům tak investujeme o 10 mil. Kč více do zvkalitnění veřejného prostoru a zeleně.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zajišťujeme přes 20 tisíc nádob pro odpady a přidáme další – chceme čisté město!

 • Na systém svozu a likvidace odpadů v roce 2020 vynaložíme 112 mil. Kč., tj. o 10 % více než vloni. Tuto službu pro město zajišťuje firma FCC Liberec. Z toho 65 mil. Kč jsou náklady na tzv. směsný komunální odpad, na který je v Liberci přes 15 tisíc „černých” nádob. Necelých 50 mil. Kč vydá město na dalších cca 5 tisíc barevných nádob pro tříděný odpad – papír, plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad, kovy a tuky a oleje, na velkoobjemové kontejnery jaro/podzim, provoz sběrného dvoru v Ampérově ulici, sběrné místo na ul. Horáková a na opravy a úklidy kolem kontejnerových stání a zelených ploch. Za 500 tis. Kč jsme rovněž pořídili výkonný vysavač který uvidíte denně v centru města.

DOPRAVA

Dostupný Liberec: ceny jízdného a slevy v MHD zachováme

 • Nejvyšším výdajem města pro rok 2020 bude ve výši 309 mil. Kč kompenzace nákladů na zajištění provozu městské hromadné dopravy. Celkové náklady DPMLJ jsou přibližně 510 mil. Kč a tržby z jízdného činí ročně částku okolo 200 mil. Kč. Dobrou zprávou je, že v roce 2020 budeme i přes růst nákladů nadále držet ceny jízdného, tak jak jsme slíbili včetně zavedených slev. Novinkou je, že linkou č. 18 mohou cestující za běžné jízdné 20 Kč dojet až do Bedřichova. Letos plánujeme v dopravním podniku pořídit pro cestující také dalších 20 nových autobusů a spustit rekonstrukci tramvajové trati do Jablonce, která si vyžádá náklady 1 miliardu Kč.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

Energetické úspory ve školství se začínají vyplácet

 • Město je zřizovatelem 20 základních škol, 31 mateřských škol, jedné základní umělecké školy, jedné speciální školy v Orlí ulici a Domu dětí mládeže Větrník. Z rozpočtu města provoz těchto zařízení bude stát 103 mil. Kč. Na energiích oproti předchozímu roku ušetříme 10 mil. Kč, a to díky opravám a investicím do majetku v letech předchozích. Péče řádného hospodáře se vyplácí!

Vstupné pokryje v kultuře pouze čtvrtinu nákladů, vstupenky z větší části dotujeme

 • Celkový provoz našich 4 hlavních kulturních institucí vyjde město Liberec na 309 mil. Kč, z toho Divadlo FXŠ 145 mil. Kč, ZOO Liberec 120 mil. Kč, Naivní divadlo 23 mil. Kč a Botanická zahrada 21 mil. Kč. Ze vstupného pokryjeme pouze 88 mil. Kč, tj. 28% nákladů (nejvíce v ZOO 60 mil. Kč, tj. 50% nákladů a nejméně v Divadle FXŠ 19 mil. Kč, tj. 13% nákladů). Město celkově v roce 2020 ze svého rozpočtu dofinancuje náklady těchto 4 organizací částkou 208 mil. Kč. Tyto instituce přitom mají nadregionální význam pro celý Liberecký kraj a také cestovní ruch.

Liberecká sportoviště

 • Město Liberec poskytne v roce 2020 částku 34 mil. Kč na provoz, opravy a investice ve Sportparku Liberec (tj. Aréna a okolní sportoviště). Na provoz městského bazénu poskytneme příspěvek ve výši 14,8 mil. Kč. V oblasti sportu je dále připraveno 8 mil. Kč na rekonstrukci zastřešení tribuny fotbalového stadionu Slovan, 7,5 mil. Kč na modernizaci skokanských můstků, 4,3 mil. Kč na modernizaci stadionu TJ Sokol Doubí, 6 mil. Kč na provoz sportovního areálu Vesec, 3,5 mil. Kč na Skiareál Ještěd a zhruba 10 mil. Kč na další desítky menších akcí týkajících se zejména oprav sportovišť. Přibližně 10 mil. Kč bude poskytnuto na podporu činnosti sportovních klubů nebo konání sportovních akcí.

OTEVŘENÁ RADNICE

Otevřená radnice s kvalitním personálem

 • V průběhu roku 2019 jsme snížili počet zaměstnanců magistrátu z původního stavu 497 o 11 pracovních pozic. V roce 2020 tím uspoříme mzdové výdaje, které celkově činí 301 mil. Kč. V roce 2020 budeme opět usilovat o celostátní ocenění za otevřenou a pro občany přívětivou radnici.

O části rozpočtu rozhodnou občané

 • Město opět uvolní částku 20 milionů Kč na projekty neziskového sektoru a občanů, z toho 15 mil. Kč formou dotačního fondu v oblasti sportu, kultury, vzdělávání, ekologie nebo prevence zdraví a dalších 5 mil. Kč nově pro participativní rozpočet, tj. projekty, které navrhnou sami občané a budou o nich v březnu 2020 rozhodovat v hlasování.

BEZPEČNOST

Bezpečnost a jednotky dobrovolných hasičů

 • Požadavek občanů města na bezpečnost a pořádek ve městě zajišťuje městská policie prostřednictvím 80 strážníků. Oproti předchozímu roku jsme prostředky navýšili o 5 mil. Kč a na provoz městské policie vyčlenili 77 mil. Kč. V dalších letech plánujeme ještě postupně počet strážníků v Liberci zvyšovat. Pro krizové situace a vybavení a spolupráci s 8 jednotkami sborů dobrovolných hasičů vynaložíme dalších 7,5 mil. Kč.

EKONOMIKA

Splácíme staré dluhy

 • V roce 2020 snížíme dluh města o dalších 100 mil. Kč, na konci roku bude dluh činit 1,5 miliardy Kč. Na úrocích ale bohužel zaplatíme 120 mil. Kč.

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Sociální služby a zdravotnictví

 • Na provoz Centra zdravotní a sociální péče vynaložíme v r. 2020 celkem 36 mil. Kč (domy s pečovatelskou službou a dům seniorů) a na komunitní středisko Kontakt, které se například stará o programy pro seniory uvolníme 8,6 mil. Kč. Pro Komunitní práce Liberec, které zaměstnávají přibližně 70 pracovníků na ruční úklid města Liberce přispíváme 6 mil. Kč. Jsme také akcionářem Krajské nemocníce Liberec a na připravovanou rekonstrukci uvolňujeme 11 mil. Kč ročně. Dalších 10 mil. Kč vynaloží město na nejrůznější sociální služby pro obyvatelstvo.

Další informace naleznete v lednovém Libereckém zpravodaji po prokliku na obrázek, PDF [4,87 MB]