SPRÁVA MĚSTA

Zajistíme přívětivou a otevřenou radnici pro občany

Politická kultura v Liberci je již několik volebních období na velmi nízké úrovni. Typickým příkladem jsou mediální přestřelky, časté pokusy o odvolávání zvolených politiků apod. Komunální politika města tímto trpí a do popředí se dostávají osobní zájmy, touha po moci a politikaření. Politická kultura se následně odráží v kultuře úřadu města a chování úředníků vůči občanům.

 • Vytvoříme a budeme důsledně dodržovat etický kodex zastupitele města.
 • V jednotlivých čtvrtích města se budou pravidelně konat setkání primátora s občany města (tzv. primátorské dny).
 • Zřídíme funkci ochránce práv občana města (orgán, komise pro přezkoumání vyřízení stížností).

Zkvalitníme řízení a správu města

Řízení města nevychází z jeho strategických cílů. Neexistuje logická vazba mezi investičním a finančním plánem města.
Za poslední volební období došlo k výraznému nárůstu počtu zaměstnanců radnice o cca 20%, aniž by to vedlo ke zlepšení rozvoje a správy města. Důsledkem byl pouze výrazný nárůst mzdových nákladů.

Komise a výbory jsou často pouze formální a nemají jasně stanovené kompetence. Stává se tak, že úkoly a problémy, které je nezbytné projednávat, nemá kdo projednávat a dostávají se k politickým orgánům bez odborných stanovisek.
Úřad se díky stávajícímu vedení města potýká s velkými problémy při obsazování i udržení kvalitních pracovníků. Častými případy jsou odchody ve velmi krátké době po nástupu, vycházející z deziluzí o kvalitě prostředí v úřadu a požadavcích na nestandardní chování ze strany vedení města.

 • Zastavíme trend zvyšování počtů zaměstnanců. Budeme trvale snižovat počet zaměstnanců v dublovaných aktivitách úřadu i městských organizacích.
 • Posílíme postavení výborů zastupitelstva tím, že jejich existence i náplň činnosti bude faktickým přínosem pro rozhodování města – (specializace dle strategických úkolů města, otevřený prostor pro odborníky, otevřený prostor pro veřejnost, včasné a transparentní zveřejnění programu pro veřejnost).
 • Snížíme fluktuaci v úřadu, práce pro město bude prestižní záležitost, prostředí úřadu bude vstřícné pro aktivní kvalifikované pracovníky.

Zprůhledníme fungování města pro veřejnost

Občané Liberce nemají dostatečné informace o dění v zastupitelstvu a nebo jsou ve velmi nepřehledném zpracování. Zasvěcení občané jsou schopni si tyto informace částečně dohledat, ale široká veřejnost nemá představu o tom, kdo ze členů zastupitelstva, rady nebo různých výboru města na čem pracuje. Zároveň je značná neinformovanost občanů města Liberce o možnostech komunikace s městem, o probíhajících projektech nebo o možnostech, kde mohou občané projednat svoje problémy nebo návrhy.

 • Na internetu zveřejníme rozklikávací rozpočet jednotlivých příjmových i výdajových kapitol města. Občané budou mít možnost nahlížet do výdajů města a na proplacené faktury. Umožníme jednoduché prohlížení vztahu firem a osob zapojených do projektů města.
 • Budeme důsledně udržovat aktuálnost internetových stránek města – www.liberec.cz. Zjednodušíme jejich strukturu a obsah a vytvoříme diskusní online platformu.
 • Zkvalitníme přenosy z jednání zastupitelstva (oddělené záběry na vedení města, zastupitele, hlasovací tabuli) a budeme připravovat další online přenosy a záznamy ze všech veřejných jednání, řešících agendu města Liberce.
 • Na sociálních sítích budeme informovat o jednotlivých aktivitách města.
 • Pro občany připravíme možnost se přihlásit k emailovému odběru pravidelných zpráv o dění ve městě s možností volby jaké části obsahu jej zajímají (kultura / sport / ekonomika / sociální služby / vzdělávání / správa města / rozvoj města / doprava).

Zajistíme profesionální řízení městských společností, ve vedení společností už nebudou trafikanti

Stávající řízení městských společností je netransparentní. Společnosti využívají stávajících, pouze formálních nástrojů k informování veřejnosti takovým způsobem, aby tzv. „nebylo vidět vedení společnosti na ruce“. K tomu využívají zavazování nominovaných zástupců města uměle navýšenými odměnami a udržováním jejich malého počtu. Důsledkem je masivní ovlivňování nominovaných zástupců města a následně časté neefektivní nakládání se svěřenými prostředky.

 • Zajistíme tzv. německý model řízení, kdy politici budou zastupovat město pouze v dozorčích radách a představenstva městských společností budou obsazena pouze manažery.
 • Představenstvo společnosti, které je statutárním orgánem, bude jmenováno dozorčí radou společnosti, nikoliv radou města.
 • Dozorčí rady budou sestaveny tak, aby se ztížila možnost ovlivňování dozorčí rady zájmovými skupinami.
 • Odměny členů dozorčích rad městských společností budou maximáln v jednotkách tisíc Kč – dozor je věcí prestiže člena, nikoliv trafika.
 • Zajistíme změny stanov společností, vedoucí ke zlepšení hospodaření. informační servis ze strany městských společností k zastupitelstvu bude pravidelný a transparentní tak, aby byly jasně viditelné trendy plnění strategických i aktuálních úkolů – pravidelné reporty.

Nepřipustíme klientelismus a střet zájmů politiků ani úředníků. Korupce nedostane šanci.

Stávající deklarace politiků o střetu zájmů při hlasování je nedostatečná. Stává se, že před hlasováním i následně po hlasování politik střet zájmů ve věci nehlásí, přestože věc může ovlivňovat.

V současnosti je častým jevem, že ten, kdo vytváří pravidla pro dotace či jiné formy podpory města, se dostává později, při následném přidělování dotací, do střetu zájmu.

Oznamování korupce a střetu zájmů politiků i úředníků je v současnosti neúčinné. Stávající nástroje města jsou pouze formální, fakticky nefungují nebo neexistují. Občané tak ztrácejí důvěru ve věrohodnost orgánů města.

 • Veřejné zakázky a smlouvy, které uzavře město, budeme důsledně zveřejňovat.
 • Vytvoříme tzv. registr – záznam o střetu zájmů tak, aby existoval jednoznačný dokument – nástroj, mapující střety zájmů všech jednotlivých politiků, a to v celém průběhu jejich aktivní činnosti.
 • Zastupitel bude mít povinnost informovat o svých možnostech být tzv. „ovládající osobou“ v obchodních společnostech nebo jiných organizacích např. NNO, které usilují o dotace nebo o veřejné zakázky.
 • Uvolněný zastupitel bude mít za povinnost vést si tzv. „deník“ a záznamy na webu ve všech případech, ve kterých on sám rozhodl, bude rozhodovat, nebo bude mít vliv na rozhodování o dotacích.

Budeme spolupracovat s osadními výbory a spolky, podpoříme jejich činnost

Problémy, které mají místní charakter, je nutno řešit v úzké součinnosti s těmi, kdo v místě žijí nebo působí a jichž se daný problém bezprostředně dotýká. Dobrým a právně ukotveným nástrojem spolupráce a podpory jednotlivých míst jsou osadní výbory.

 • Vytvoříme systém práce s osadními výbory a podpoříme vznik nových tak, aby pro každou část města existoval jeden. Osadní výbory budou skutečnými výbory zastupitelstva.
 • Pro každý osadní výbor vytvoříme v rozpočtu fond, osadní výbory si samy navrhnou jeho využití.
 • Osadním výborům bude přidělen jeden zaměstnanec radnice, který zajistí lepší a rychlejší komunikaci při řešení požadavků na zlepšení údržby čtvrti.
 • Budeme každoročně oceňovat spolkové aktivity s mimořádným přínosem pro město Liberec (Pocta primátora Liberce).

Ke správě města budeme využívat pokrokové technologie a pro občany
praktické aplikace

 • Využijeme stávající bezplatné aplikace např. Lepší místo a zapojíme do řešení problémů města aktivní občany.
 • Do správy města zavedeme koncept Smart city – chytré město, kterým se zaměříme na využívání digitálních, informačních a komunikačních technologií pro zvýšení kvality života v Liberci.