Sociální záležitosti města

Zlepšíme dostupnost bydlení

Liberec trpí nedostatkem dostupného nájemního bydlení, což nejvíce dopadá na občany z nízkopříjmových skupin obyvatelstva. V Liberci žije několik stovek lidí v komerčních ubytovnách, další desítky jich mají velmi nevyhovující nebo žádné bydlení. Tato situace je pak podhoubím pro vznik sociálně patologických jevů.

 • Ztrojnásobíme počet osob, kterým se zlepší situace v akutní bytové nouzi (Housing first a Prostupné bydlení).
 • Nastavíme pravidla sociálního bydlení města – solidární systém s nejohroženějšími skupinami obyvatel (senioři, rodiny s dětmi, neúplné rodiny, nízkopříjmové osoby).
 • Vybudujeme městskou ubytovnu a azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi (tzv. 1. stupeň prostupného bydlení v Pastýřské a Věkově ulici).
 • Zrekonstruujeme vybrané městské domy a byty s cílem zvýšit kapacitu bytového fondu města o 150 bytových jednotek, zapojíme město aktivně do projektů družstevního bydlení a projektů partnerství se soukromými investory (dalších 100 bytových jednotek).
 • Zaměříme se na důsledné vymáhání pohledávek za nájemní bydlení (aktuálně dluh činí 20 miliónů Kč) a jejich reinvestice do bytového fondu města.
 • Obnovíme městský fond pro rozvoj bydlení.

Posílíme sociální služby ve městě

V Liberci působí desítky organizací poskytujících registrované sociální služby i služby sociálního charakteru. Tyto organizace poskytují násobně více (sociálních) služeb pro několik tisíc obyvatel města. Jsou proto nedílnou součástí místní komunity a důležitým prvkem občanské společnosti. Pro ilustraci sociální potřebnosti může posloužit informace, že z cca 87 tisíc obyvatel nad 15 let jich 10,5 tisíce má exekuci a 58% z nich má 3 a více exekucí.

 • Budeme pokračovat ve finanční podpoře širokého zastoupení sociálních služeb v městě.
 • Zřídíme novou službu poradce pro seniory (seniorský ombudsman).
 • Budeme iniciovat vznik nové služby, která bude radit lidem v tíživé sociální situaci (SIC).
 • Budeme aktivně řešit dluhovou problematiku a exekuce formou projektů .
 • Zvýšíme kapacitu tzv. odlehčovacích služeb pro rodiny s osobami v péči (OZP).
 • Aktivně podpoříme pěstounskou péči.
 • Aktivně podpoříme služby rané péče pro děti do 7 let.
 • Ve spolupráci s Libereckým krajem budeme usilovat o zvýšení počtu ambulantních psychiatrů v Liberci, zlepšíme dostupnost péče o duševní zdraví podporou stávajících organizací.

Vytvoříme město bez bariér

I znevýhodnění občané jsou plnoprávnými obyvateli našeho města a neměli by se cítit vylučováni na okraj společnosti. Odsouvání bolestivých skutečností mimo zorné pole problémy ještě více prohlubuje a zvyšuje náklady na jejich budoucí řešení.

 • Snížíme bariéry pro imobilní, těžce pohybově postižené a rodiče s kočárky (veřejné budovy a komunikace).
 • Z bývalé oblastní galerie (Liebiegova paláce) uděláme komunitní centrum a sídlo fungující organizace ks. Kontakt.
 • V Komunitních pracích Liberec o.p.s.vybudujeme systém prostupného zaměstnávání (od veřejné služby, přes veřejně prospěšné práce, až k běžné práci).
 • Budeme podporovat aktivní začleňování sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených obyvatel (senioři, rodiny s dětmi, neúplné rodiny, nízkopříjmové osoby). Vytvoříme tzv. “banku dobrých vzorů“ , do jejíž činnosti budeme zapojovat i menšinové organizace.
 • Podpoříme vznik a fungování tzv. nábytkové banky.
 • Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže – podpora zájmové činnosti, nízkoprahových center a klubů a předškolních klubů (jako prevenci záškoláctví).
 • Podpoříme vznik služby “sociální sanitka”.
 • Připravíme s Libereckým krajem projekt služby pro nízkopříjmové obyvatele vyžadující sociální péči.