Školství a kultura města

Budeme pečovat o liberecké klenoty a představíme je Evropě jako kulturní bohatství

V Liberci se již v tuto chvíli nachází hned několik významných staveb a institucí, které se po právu mohou nazývat libereckými klenoty – Divadlo F. X. Šaldy, ZOO, Botanická zahrada, Bazén, Liebigova vila a palác a další. Aby ozdobou města i nadále zůstaly, musíme se o ně dobře a systematicky starat. A to nejen z pohledu údržby budov a investic do nich, ale také proto, aby instituce v nich sídlící měly předvídatelné financování. Nemalou měrou musí vedení města podporovat instituce samotné k jejich dalšímu vývoji a rozvoji. Jejich cílem je jednak poskytovat veřejnosti své služby, ale také kultivovat a přicházet s novými nápady. Město Liberec si, vzhledem ke svému kulturnímu potenciálu, zaslouží kandidovat na Evropské město kultury v roce 2028.

 • Dobudujeme zázemí pro úspěšné Divadlo F. X. Šaldy.
 • Z prázdné budovy galerie vytvoříme živé setkávací centrum pro všechny Liberečáky.
 • Provedeme rekonstrukci městského bazénu.
 • Společně s Libereckým krajem budeme pečovat o symbol Liberce a kraje – kulturní památku Horský hotel a televizní vysílač Ještěd.
 • Dokončíme rekonstrukci Kina Varšava.
 • Najdeme pro budovu zámku využití a za rozumnou cenu jej případně odkoupíme.
 • Budeme jednat a spolupracovat se státem a dalšími institucemi o využití budov po Skloexportu, kavárně Pošta a okresního úřadu – například pro přesun úředníků z budovy Uranu a Liebigovy vily, městského informačního centra s kavárničkou apod.
 • Vybudujeme ve městě památník obětem holokaustu a 1. a 2. světové války.
 • Zpracujeme plán ochrany městské památkové zóny v Liberci.
 • Připravíme kandidaturu města Liberce na Evropské město kultury v roce 2028.

Podpoříme ve městě kvalitní vzdělávání

V oblasti školství plní město roli zřizovatele mateřských a základních škol. Primárně je jeho úkolem zajistit dostatečné finanční prostředky pro jejich provoz a vybavení. V zájmu města je, aby školy byly jedním z center komunitního života. Bude velkým úkolem najít vyvážený přístup ke spádům škol jako k příležitosti, aby se potkávali děti a jejich rodiče z dané oblasti a k jejich možné profilaci. Město pomůže školám prohlubovat si jejich dovednosti ve vzdělávacích oblastech.

 • Budeme podporovat také alternativní formy vzdělávání na školách, vytvoříme podmínky pro jednu stávající školu Montessori a jednu Waldorfskou.
 • Budeme spolupracovat s Technickou univerzitou v Liberci tak, aby Liberec byl skutečným univerzitním městem, například studenty Fakulty umění a architektury zapojíme do rozvojových projektů a koncepcí města, studenty Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické zapojíme do vytvoření dětského koutku na radnici, tvorby turistických okruhů městem apod. Budeme také podporovat dobré podmínky pro získávání praxe studentů.
 • Zatraktivníme vzdělávací programy propojením škol s libereckými organizacemi jako např. ZOO, Botanická zahrada, divadla nebo iQlandie, vytvoříme pro spolupráci finanční rozpočet.
 • Budeme podporovat mezinárodní aktivity škol.
 • Budeme systematicky modernizovat školní budovy.
 • Podpoříme vznik pobočk Krajské vědecké knihovny v část Liberce.
 • Budeme snižovat administrativní zátež škol (např. sdílené správa sítě, nákupy, šablony dokumentů, weby, administrativa projektů atd..).
 • Pomůžeme finančně i organizačně školám, které to budou potřebovat, se více otevřít rodičům a širší veřejnosti (např. s pořádáním jarmarků, tematických besed apod.).

Podpoříme živé a děním nabité město

Město žije, když se lidé mají příležitost potkávat při různých příležitostech – ať už sportovních, společenských či kulturních. Důležité je mít jednak živé srdce města, ale neméně důležité je, aby žily i další části města. V této oblasti je možné navázat a dále rozvíjet činnosti našeho třísouborového divadla, zahrad a akcí pořádaných pravidelně ve městě. Důležitým prvkem života v jednotlivých částech města jsou místní komunity a jejich aktivity, které je důležité systémově podporovat.

 • Přebudujeme park Clam-Gallasů tak, aby vzniklo vhodné místo pro setkávání lidí. Vybudujeme zde pevné pódium se zázemím (využitelné jako letní scéna divadla, pro koncerty, recitační vystoupení, apod.), postavíme objekt s občerstvením a půjčovnou lehátek, frisbee apod. Zajistíme současně i bezpečnost tohoto prostoru. Budeme usilovat o propojení parku se zahradou Liebigova paláce a případně i se zámeckou zahradou.
 • Pomůžeme zabezpečit školní hřiště tak, aby je školy mohly otevřít veřejnosti a zůstaly stále bezpečné.
 • Vytvoříme z Liebiegovy vily muzeum města a rodu Liebiegů.
 • Nastavíme financování příspěvkových organizací z oblasti kultury a cestovního ruchu předvídatelně (tj. s dlouhodobým výhledem) a to tak, aby zajistilo jejich provoz minimálně v současném stavu, umožnilo postupný rozvoj a minimalizaci vstupného zejména pro děti školního věku a seniory.
 • Podpoříme školy (jak finančně, tak personálně), aby byly jedním z center komunity v dané oblasti. Na podobných aktivitách budeme spolupracovat s arciděkanstvím a jednotlivými farnostmi a dalšími institucemi.
 • Zprostředkujeme užší spolupráci spolku kolem Kina Varšava se ZUŠ a DFXŠ na vytváření programové náplně prostoru a jeho využití.
 • Budeme podporovat dlouhodobé iniciátory živé kultury v Liberci (podpora členství v mezinárodních organizacích, víceleté financování zavedených akcí).
 • Dokončíme přestavbu Parku Jiříny a Milana Uherkových v plnohodnotný hudební park.
 • Vytvoříme systém atraktivních turistických tras po Liberci.