EKONOMIKA MĚSTA

Zajistíme rozklikávací rozpočet a průhlednější hospodaření města

Aby občan mohl zjistit, jaké jsou plánované i skutečné výdaje města, musí se prokousat velmi komplikovaným způsobem k položkám rozpočtu města. Tzv. rozklikávání rozpočtu je omezeno tak, že prakticky odrazuje od kontroly ze strany občanů. Přitom existují známé a široce používané softwarové nástroje k takovému účelu.
Podobně složitý, přesněji žádný, je přístup i k zadávacím řízením, smlouvám i fakturám. Fondy primátora a náměstků jsou pak už zcela neprůhledné.

 • Zavedeme do finančního řízení města efektivní software, který občanům umožní skutečnou kontrolu nad výdaji města (rozklikávací rozpočet).
 • Zadávací řízení, smlouvy a faktury budou elektronicky snadno přístupné z webu města Liberce.
 • Fondy primátora a jeho náměstků budou transparentní.
 • Každý měsíc budeme zveřejňovat soupis všech vydaných faktur města.

Budeme s rozmyslem plánovat a hospodařit

Řízení města nevychází z jeho strategických cílů, chybí investiční plán města, chybí finanční plán města, neexistuje mezi nimi logická vazba. Tato skutečnost je velkou překážkou k víceletému financování prověřených, kvalitních projektů. O takové projekty, přestože efektivně využívají fondů města, se musí nyní komplikovaně rok od roku žádat.

Služby, které město občanům poskytuje, jsou poskytovány externě, (někdy i dobrovolníky) i v situacích, kdy městská společnost k tomu městem zřízená existuje a pouze předstírá svoji činnost a nepostradatelnost.

 • Vypracujeme víceletý investiční a finanční plán města.
 • Zefektivníme fondy města po vzoru Libereckého kraje tak, aby bylo jednoduché žádat i účtovat.
 • Každý fond bude vycházet z programu a cílů. Programy fondů budou odpovídat potřebám města a jejich obyvatel.
 • Umožníme víceleté financování u kvalitních opakovaných projektů.
 • Primárně budeme k realizaci služeb využívat městské společnosti a příspěvkové organizace.

O rozpočtu města se poradíme s občany

Dlouhé roky se diskutuje v zastupitelstvu i na veřejnosti o tom, že obyvatelé Liberce nemají možnost přímo ovlivnit dění ve své čtvrti například tak, že by měli vyčleněnou část financí z rozpočtu, tzv. participativní rozpočet a sami mohli definovat nejdůležitější problémy nebo úkoly, které na ně v jejich čtvrti doléhají. Nástrojem pro to může být program „Dáme na vás“, v rámci kterého mohou občané každé čtvrti města, případně i několika čtvrtí, pokud se sami dohodnou na sdružení financí, sami rozhodovat o příslušné části participativního rozpočtu na participativní úkoly.

 • Necháme občany navrhovat výdaje města a rozhodovat o nich – vyčleníme 5 mil. Kč ročně do participativního rozpočtu.
 • Pro každý osadní výbor vyčleníme částku, zohledňující velikost spravovaného územní a sám tento výbor navrhne způsob její čerpání.

Budeme zvyšovat příjmy města

Rozpočet města má dvě strany, příjmy a výdaje, které budeme poctivě a hospodárně hlídat.
Rozpočet města je postaven především na daních od státu dle počtu obyvatel. Zde má město možnosti jak příjmy postupně zvyšovat.

 • Budeme průběžně zvyšovat příjmy města revizí nájemních smluv apod.
 • Budeme dělat vše pro trvalý a udržitelný růst počtu obyvatel města.
 • Budeme aktivně vyjednávat s Libereckým krajem, potažmo Vládou ČR o příspěvku na regionální funkce městských divadel, ZOO a Botanické zahrady.
 • Budeme iniciovat ve Svazu měst a obcí debatu o rozpočtovém určení daní pro střední města.
 • Budeme aktivně vymáhat pokuty a nedoplatky právní cestou.

Budeme snižovat každý rok zadlužení města “o 100 mil.Kč *”

Představitelé města rádi sklouzávají do vědomí nezodpovědnosti s tím, že dluhy se nemusí splácet. Příkladem je skutečnost, že v současnosti město dluží přibližně 1,8 miliardy Kč. V roce 2017 došlo k refinancování městského dluhu a místo našetřených 500 mil. Kč na umoření dluhu se 300 mil. Kč použilo na běžné náklady města. Přitom dluh mohl být dnes o tuto částku nižší. Místo toho se tzv. „výhodně“ projídá.

 • Budeme pravidelnými splátkami snižovat každoročně dluh města.
 • Nebudeme zatěžovat město dalšími velkými úvěry mimo krátkodobých kontokorentů (předfinancování) či krátkých úvěrů (rekonstrukce bazénu – část).