Doprava města

Zlevníme a zatraktivníme městskou hromadnou dopravu pro obyvatele města

Dokud bude MHD v Liberci tak drahá, jak je v současné době, nebude možné slibovat, že bude atraktivnější. Technicky je MHD pro cestující na dostačující úrovni, problémem je, zda se obyvatelům vyplatí dát jí přednost před automobilovou dopravou.O kapacitní tramvajové lince do Rochlice se neúčelně diskutuje již mnoho let bez rozhodnutí.

 • Zavedeme slevu ve výši 75% ze základních tarifů pro studenty a seniory i pro městskou dopravu.
 • Zlevníme předplacené jízdenky v autobusech i tramvajích MHD – roční, kvartální i měsíční, a to až pod cenovou úroveň MHD v Praze.
 • Zavedeme novou linku MHD přímo do areálu nemocnice.
 • Zrychlíme přípravu výstavby nové tramvajové trati do Rochlice.
 • Autobusovou linku č. 18 do Bedřichova převedeme do zóny Liberec.
 • Otevřeme otázku realizace proveditelnosti pozemní lanovky z Lidových sadů do Bedřichova.
 • Zlepšíme návaznost linek tak, aby průjezd městem netrval stejně dlouho jako cesta z Liberce do Prahy.
 • Propojíme MHD se záchytnými parkovišti.

Zajistíme lepší průjezdnost města

Liberec je u široké veřejnosti znám jako dopravně komplikované město, mimo jiné, také pro své časté uzavírky a rekonstrukce. Loňský rok byl opravdovým očistcem pro účastníky dopravy na veřejných komunikacích ve městě, a to zejména proto, že na tyto komplikace nebyla veřejnost ze strany města nijak připravována.

 • Odstraníme chaos v uzavírkách komunikací, město bude důkladně plánovat každoroční rozsah uzavírání a oprav komunikací.
 • Společně s Libereckým krajem postavíme kapacitní dopravní napojení na průmyslové zóny.
 • Zpřehledníme informovanost o uzavírkách veřejnosti i odborníkům.
 • Vybudujeme novou komunikaci Nová Pastýřská, která uleví dopravě přes centrum města.
 • Budeme podporovat zavedení inteligentních semaforů (vypínání v noci).

Výrazně zlepšíme stav silnic a chodníků ve městě

Dobrá kondice komunikací se musí udržovat průběžně a včas s minimem velkých zásahů, stejně jako se musí průběžně udržovat čistota a pořádek a nikoliv čekat na velký úklid. To však bylo a stále je v rozporu s potřebami těch, kteří se o stav komunikací starají a pro něž je výhodnější zadávat „velké zakázky“ za „velké peníze“.

 • Každá městská čtvrť bude mít přiděleného správce městského majetku, který bude zodpovědný za dohled, údržbu a pořádek na komunikacích a chodnících.
 • Rekonstrukce komunikací a chodníků budeme plánovat a dodavatele prací hospodárně soutěžit. Za nedodržení doby dokončení budou na dodavatele uplatněny sankce (případně budou naopak udělovány benefity za rychlejší dokončení).
 • Budeme soustavně a systematicky odstraňovat bariéry pro hendikepované spoluobčany – projekt Liberec bez bariér.

Výrazně zvýšíme počty parkovacích míst

Bolestivým místem Liberce je parkování zejména na sídlištích, kde se situace rok od roku zhoršuje. Počet registrovaných aut v Liberci dosahuje v současné době téměř sto tisíc.

 • Vypracujeme koncepci parkování a vybudujeme nová parkovací místa zejména na sídlištích.
 • Ve spolupráci se soukromým sektorem zavedeme koncept sdílených parkovišť.
 • Společně s krajem zařídíme nová parkovací místa v areálu nemocnice.
 • Vybudujeme záchytná parkoviště v okrajových částech města s napojením na MHD.

Zlepšíme podmínky pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku v Liberci a okolí

Liberec, vzhledem ke svému geografickému profilu, nepatří mezi města, ve kterých široká veřejnost využívá cyklistickou přepravu, jako například v Hradci Králové. Výjezdy na kole např. na Kunratickou, Broumovskou nebo do Hanychova nepatří k oblíbeným a frekventovaným trasám obyvatel. Je však vhodné napomáhat cyklistické dopravě na trasách, které jsou začleněny do logických směrů ve městě i v okolí města v návaznosti na regionální či mezinárodní trasy. Stejně tak považujeme za správné podporovat cyklistickou dopravu jako alternativu i obecně

 • Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezky Odra – Nisa.
 • Vybudujeme vzorovou a bezpečnou cyklotrasu centrem města od nádraží až po Lidové sady.
 • Při všech nových stavbách a rekonstrukcích komunikací budeme prosazovat řešení, která budou vstřícná pro cyklisty.
 • Budeme aktualizovat cyklogenerel města.
 • Mezi ulicemi Barvířská a Hrazená vybudujeme novou cyklostezku – „Kolonádu nad řekou“.

Zajistíme zvýšení bezpečnosti dopravy

Hustota obyvatel a pěšího provozu na sídlištích je mimořádně vysoká a převažuje nad provozem automobilů. Přesto se komunikace na sídlištích používají ve stejném režimu jako komunikace ve volném prostoru města. Mnozí řidiči považují za normální jezdit rychlostí blížící se 50 km/h i mezi paneláky. Na většině sídlišť jsou také umístěny Základní školy.

V pěších zónách, především v centru města (Pražská, Moskevská, nebo naproti Radnici apod.) je velmi častým jevem projíždějící nebo zaparkovaný automobil, zjevně zneužívající možnosti volného vjezdu pro zásobování, a obtěžující i ohrožující pěší obyvatele. Situace se, i přes mnohé předvolební sliby a vyjádření zástupců města, vůbec nezlepšuje.

 • Na všech sídlištích zavedeme principy zklidňování dopravy formou značení “obytná zóna”.
 • V pěších zónách budeme důsledně vyžadovat dodržování vytěsnění automobilové dopravy.
 • Budeme realizovat celorepublikový program Bezpečně do školy.
 • Městská policie bude oprávnění k vjezdu pravidelně kontrolovat.

Budeme usilovat o dobré spojení se světem

Jediné rychlé vlakové spojení má Liberec s Drážďany. Bezpečná a rychlá silnice protíná Liberec od jihu na sever. Liberečané potřebují jezdit jak za prací, tak i za sportem mimo město a individuální automobilová doprava není pro nikoho výhodná.

 • Budeme spolu s krajem požadovat po státu přípravu vlakového spojení s Prahou, Ústím a Pardubicemi pro 21. století
 • Budeme podporovat zvyšování bezpečnosti a průjezdnosti tranzitních tras
 • Společný systém veřejné dopravy budeme aktivně podporovat a rozvíjet